โฮมเพจ   /  สิ่งที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าผลกระทบ

สิ่งที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าผลกระทบ

โปรแกรมประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix )

การใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้า หมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ในการแข่งขัน ... ทางกฎหมายที่จะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. 1) เพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment)

ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) คือการแจกแจงกิจกรรมและผลผลิตที่ทำให้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง. ตัวชี้วัดทางสังคม (Social Impact ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง | myAccount Cloud

10. ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ทั้งนี้ในการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลังของธุรกิจนั้นต้องคำนึงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2566 พร้อมแนวทางรับมือกับผลกระทบ…

โดยสรุปแล้วสิ่งที่ฉุดเศรษฐกิจโลกมากที่สุด ณ ขณะนี้ คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผลต่อภาระการชดใช้หนี้และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง …

กิจการน ามาใช้ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน ... ข้อผิดพลาดดังกล่าว รวมถึงผลกระทบจากการค านวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เขตการค้าเสรีไทย-จีน ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย

เขตการค้าเสรี หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ทำข้อตกลงลงให้เหลือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป ( อังกฤษ: European Union: EU) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วย รัฐสมาชิก 27 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ: …

เพียง 46% เท่านั้นที่มีวัฒนธรรมที่มองว่าการจัดการโครงการมีความสำคัญสูง 5. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

NIA เปิด 7 กลยุทธ์พลิกโฉมประเทศด้วยนวัตกรรมของไทย

นอกจากนี้ ในปี 2566-2570 NIA ได้เปลี่ยนบทบาทจากสะพานเชื่อมสู่การเป็น "ผู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Open Development Thailand

ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 18.80 ของพื้นที่ภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศไทยถูกจัดเป็นเขตคุ้มครองซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 14.80 17 การตระหนักถึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตลาด

การตลาด คือกระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk management)

การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management) หมายถึง กลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่นำมาใช้ในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

•ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบกับเราอย่างไร

มีการนำตัวเลขอัตราเงินเฟ้อไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไป เงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดผลศึกษาปัญหา-ผลกระทบ 'พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ทั้งนี้ในรายงานศึกษาฯ ฉบับนี้มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่าสมควรอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีผลแล้ว! ระเบียบส่งเสริมรัฐ-เอกชนร่วมลงทุน …

1 day agoระเบียบร่วมลงทุน ได้กำหนดวัตถุประสงค์การร่วมทุนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

FRU TFRS 16 ¦สัญญาเช่า

สรุปผลกระทบในภาพกว้างของผู้เช่า ¦งบดุล สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ (right-of-use asset) หนี้สินตามสัญญาเช่า (lease liability) งบดุล ¦กิจการผู้เช่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบทดสอบหน่วยที่ 5-8 | 120 plays | Quizizz

Preview this quiz on Quizizz. ... ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามวงจร ประกอบด้วย การวางแผน จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การตรวจสอบผลที่ได้จากการปฏิบัติว่าตรง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคนิค การตรวจสอบบัญชี 4 วิธี ขั้นตอน แนว ภายใน

3.วิธีการที่ใช้และเวลาในการมี่ได้มาของหลักฐาน; 4.ความเหมาะสมของผู้ที่ให้ข้อมูล; 5.ประสบการณ์จากการตรวจสอบครั้งก่อนๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

GDP คือ อะไร?

GDP เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการศึกษาเปรียบเทียบถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ การรวบรวมประมวลผลกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ให้น่าเชื่อถือและสามารถนำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กับวิธีการออกแบบเพื่อส่งเสริมการ…

ความหมายของบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม. บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้ห่อหุ้มหรือใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาชนะที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการประเมินผลโครงการ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศใช้เกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้. ๑. ตามแนวทาง OECD/DAC. Organization of Economic Co – operation and Development (OECD) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ให้เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนแต่ละประเภท ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวัดและการประเมินผลการศึกษา

1. การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับ บุคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินมูลค่าธุรกิจมิติ Climate Change …

1 day agoตอนนี้เรากำลังเผชิญผลกระทบจากภาวะโลกร้อน"คำพูดนี้พิสูจน์ได้ด้วยการสังเกตว่าสภาพอากาศปัจจุบันหากจะร้อนก็ร้อนจัดเหมือนเม.ย.ที่ผ่าน หากฝน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไขข้อสงสัย… "เงินเฟ้อ" คืออะไร?

ตัวอย่างเช่น ในปีแรก อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4% แต่ปีถัดไป อัตราเงินเฟ้อตกไปที่ 2.5% เป็นสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง. ซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวัดอัตราคิดลดโดยทดลองภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์ | PIER

อัตราคิดลด (discount rate) คืออัตราการที่ใช้ในการแปลงมูลค่าในอนาคตมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรกรรม

การบริโภคทางอ้อมส่วนใหญ่เป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งคิดเป็น 0.6 exajoules (0.6 พันล้านล้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปสงค์และอุปทาน

อุปสงค์อุปทานและจุดสมดุล แผนภูมิเส้นแสดงอุปสงค์และอุปทานที่พบเห็นทั่วไป ให้แกนตั้งแสดงราคาและแกนนอนแสดงปริมาณสินค้า เส้นอุปสงค์ (สีแดง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"มูลค่าเงินตามเวลา" Time Value of Money …

เมื่อเข้าใจถึงผลกระทบของดอกเบี้ยและดอกเบี้ยทบต้นแล้ว สิ่งที่เราเริ่มจะบอกได้ก็คือมูลค่าของเงินในอนาคตของเงินก้อน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ถอดนิยาม BRITANIA สู่ตัวตนความเป็น CRAFT a life you love "ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก" กับการออกแบบความสุขในทุกมิติเพื่อทุกคนในบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 จุดสำคัญอ่าน Fact sheet ให้เข้าใจธุรกิจ

บริษัทที่ดีควรมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอไม่ผันผวน และดูการควบคุมรายจ่ายแต่ละขั้นโดยดูคู่กับอัตรากำไร เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม