โฮมเพจ   /  การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎี

การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎี

ทฤษฎีการเรียนรู้เเละการประยุกต์ใช้, image, …

การประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน. การประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน. 1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรกำหนด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม – ปรัชญาการศึกษา. กลุ่มที่ 9 หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากลและฐาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำไปใช้ในการจัดการศึกษา / การสอน

หน้าแรก‎ > ‎ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์‎ > ‎ทฤษฎีการเรียนรู้‎ > ‎พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำดับขั้น ดังนี้‎ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 3

การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดท าได้ดังนี้ 1. การพัฒนาเดก็ควรคานึงถึงพฒันาการทางสติปญัญาของเด็ก และจัดประสบการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบความคิด และทฤษฎีการ…

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในงานวิเคราะห์. การประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎี System 1 และ System 2 (ทฤษฎีระบบความคิด) และ 5 Stages of Creativity (ทฤษฎีการคิดเชิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะไรคือ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)?

Machine Learning จะให้ผลลัพธ์มากมายออกมาสำหรับการรู้จำแบบทางการมองเห็น (visual pattern recognition) เป็นการเปิดทางสำหรับการประยุกต์ใช้ Machine Learning เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.3.2 ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and User of Technology: UTAUT) 2.3.3 ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี (Task-Technology Fit: TTF)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบความคิด …

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในงานวิเคราะห์. การประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎี System 1 และ System 2 (ทฤษฎีระบบความคิด) และ 5 Stages of Creativity (ทฤษฎีการคิดเชิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำทฤษฏีบริหารการศึกษามาใช้ในการบริหารโรงเรียน

ระยะที่ 3 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach)ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์กับสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เช่น ฟิสิกส์ วิศวกรรม การแพทย์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเรียนรู้ ในการศึกษายุคปัจจุบัน (Theory of …

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory of Learning) ทางการศึกษาที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีกี่ประเภท มีความสำคัญอย่างไร ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แคลคูลัส

แคลคูลัส. แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจาก พีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทาง ฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเรียนรู้ …

ทฤษฎีการเรียนรู้. 1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการวางเงื่อนไขที่ตอบสนองต่อความต้องการทางธรรมชาติ. 2. พฤติกรรมการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

170-215 ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล Nursing theory and …

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง. กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก ชื่อผู้แต่ง พรศิริ พันธ สี สำนักพิมพ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดทฤษฎีด้านพฤติกรรมสุขภาพ

ทฤษฎีนี้ได้หลักมาจากทฤษฎีการ ... รู้และสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาแก้ไขและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นไปในทิศทาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM)

องค์ประกอบของทฤษฎี. องค์ประกอบของทฤษฎีของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน ประกอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิธีรูปนัย (Formal method) เป็นเทคนิคเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับการกำหนดคุณลักษณะ (specification), การพัฒนา (development) และ การตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์ และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิพนธ์ต้นฉบับ

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 1. โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Driver)

152-413 ปฎิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 (Electrical Engineering Laboratory 5) ... 152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี (Theories and Applications of PLC ) ... (ทฤษฎีและปฏิบัติ).

รายละเอียดเพิ่มเติม

(PDF) "มาร์กซิส": วิวัฒนาการทางปรัชญา …

"มาร์ กซิส": วิวัฒนาการทางปรั ชญา และการประยุกต์ ใช้ กรอบคิดในงานประวัตศ ิ าสตร์ นิพนธ์ โดยนายอรรถพล คงสืบ* ทฤษฎีแนวคิดแบบมาร์ กซิส (Marxism) เป็ น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีจิตสังคมของ Erik Erikson

Erik Erikson ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกบการพัฒนาทางจิตสังคมจากทารกถึงผู้ใหญ่โดยแบ่งออกเป็น 8 ระยะ ซึ่งในแต่ละระยะ แต่ละคนจะได้พบกับวิกฤตทางจิตสังคมซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับทฤษฎี Design Thinking สู่การประยุกต์ใช้งานจริง

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ นำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน. โดยใช้ 5 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา ของฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget)

ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget : 1896-1980) พัฒนาการทางสติปัญญา ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางสติปัญญา ของเด็กโดยทฤษฎีของเพีย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

(DOC) ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม | Thanaporn Khiawsom

ทฤษฎฎีการพยาบาลของโอเรร็ม ( Orem 's self care Theory ) กระบวนททัศนน์หลทัก 4 ประการ (Metaparadigm) ททัศนะเกกกี่ยว กทับ คน สสุขภาพ สสกี่งแวดลล้อมและการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ประยุกต์คืออะไร

ในส่วนของสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์นั้น มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อสามารถนำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behaviors)

พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ เป็นหนังสืออีกเล่มที่เป็นความพยายามอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีเกม

มีการใช้ทฤษฎีเกมเพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางชีววิทยา เช่น ในปี พ.ศ. 2473 โรนัลด์ ฟิชเชอร์ ได้ใช้ทฤษฎีเกมในการอธิบายถึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ …

แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการเริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมราวปี ค.ศ.1760 ที่เริ่มเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ในเทคโนโลยีทางการศึกษาและการ…

การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันได้นำทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการแนวคิดทางเทคโนโลยีการศึกษาในทัศนะต่างๆมาใช้ร่วมกันอย่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) 11 ... แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม . ... แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสนามของ .

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีระบบควบคุม

การวิเคราะห์และควบคุมระบบบนโดเมนเวลา โดยใช้แบบจำลองตัวแปรสถานะ หรือ แบบจำลองปริภูมิสถานะ (state space) นั้นเป็นหัวใจของทฤษฎี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่การสอน

การประยุกต์ทฤษฎีการสอนสู่การออกแบบการเรียนการสอน. การประเมินความต้องการจำเป็น. การพัฒนาระบบการเรียนการสอน. การวิจัยและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักและกระบวนการบริหาร

หลักและกระบวนการบริหาร . การบริหารและการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพื่อการบริหารงานจากเอกสาร การบริหารงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม