โฮมเพจ   /  โปรแกรมการฝึกอบรมของ

โปรแกรมการฝึกอบรมของ

โปรแกรมฝึกอบรม แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมฝึกอบรม ฟรี

โปรแกรมฝึกอบรม MaxTraining ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรการฝึกอบรม การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน และค่าใช้จ่ายที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง | Teacher Center | Google for Education

Teacher Center ของ Google for Education มอบโปรแกรมผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นักการศึกษาทั้งสอนและใช้เครื่องมือของ Google ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส.ส.ท. :: หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,คอร์สฝึกอบรม …

สายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ Education, Training and Business Consulting Division สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ Excel อย่างง่าย เพื่อการ…

การจัดฝึกอบรมทุกๆระดับขององค์กร (Cascade Program) การจัดฝึกอบรมตาม Core Competency; Level 3 : Corporate Academy Partnership ; การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน Academy

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างการฝึกอบรมองค์กรที่ดีที่สุด 10 …

เป้าหมายของการฝึกอบรมนี้คือเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการระบุและบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ…

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ... ในทุกหลักสูตรของโปรแกรมฯ ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ โดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานของคุณ

ทำความเข้าใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณส่งผลต่อทุกอย่าง ตั้งแต่การพัฒนาพนักงานไปจนถึงช่วงเวลาที่กําหนดให้ระบบเริ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

MaxTraining (โปรแกรมฝึกอบรม จัดการ การฝึกอบรม) 1.6

โปรแกรมฝึกอบรม MaxTraining ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรการฝึกอบรม การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน และค่าใช้จ่ายที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map | การ…

การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Training & Development Plan) จะถูกกำหนด Training & Development Road Map ของตำแหน่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้พิจารณา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม การ…

10 รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน. Level 2 : Corporate HRD Partnership. การออกแบบโปรแกรมตามความต้องการ (Training Roadmap) การออกแบบการเรียนรู้ครบวงจร (Blended Learning) การให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบ Training ระบบการอบรม ประวัติการฝึกอบรม …

คุณสมบัติเด่นของ Training ระบบฝึกอบรม. สามารถ กำหนดหลักสูตรการอบรม ได้ตามนโยบายขององค์กร และกำหนดระยะเวลาการอบรมได้ทั้งแบบปี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

การจัดฝึกอบรมทุกๆระดับขององค์กร (Cascade Program) การจัดฝึกอบรมตาม Core Competency; Level 3 : Corporate Academy Partnership ; การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน Academy

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบ Training ระบบการอบรม ประวัติการฝึกอบรม โปรแกรม…

คุณสมบัติเด่นของ Training ระบบฝึกอบรม. สามารถ กำหนดหลักสูตรการอบรม ได้ตามนโยบายขององค์กร และกำหนดระยะเวลาการอบรมได้ทั้งแบบปี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Home | สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the …

โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง ... คำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ (Fatigue ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส.ส.ท. :: …

สายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ Education, Training and Business Consulting Division สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology …

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ ... ของการฝึกอบรม วิภาพรรณ (2542) กลาวว `า การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นการก าหน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอบรม

ดังนั้น โปรแกรมการฝึกอบรมควรเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนการจัดการ •อ้างอิงโครงสร้างองค์กรและความสามารถและศักยภาพของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Bplus e-Training ระบบฝึกอบรม เทรนนิ่ง พัฒนาพนักงาน ระบบอบรม…

Bplus e-Training ส่วนพัฒนาฝึกอบรม. เป็นระบบที่เน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกองค์กร การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training …

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย. Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาการทำงานประจำปี

3. การจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนา (Annual Plan) หลังจากมีการกำหนดแผนฝึกอบรมพัฒนาตามตำแหน่งงานแล้ว องค์กรต้องวางแผนการจัดฝึกอบรมพัฒนา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม การ…

การจัดฝึกอบรมทุกๆระดับขององค์กร (Cascade Program) การจัดฝึกอบรมตาม Core Competency; Level 3 : Corporate Academy Partnership ; การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน Academy

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

โปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติหมายถึงประเภทของการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมการทำงานจริง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

TRAINING CONTROL SYSTEM โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงาน

training control system คือ โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงานผ่านระบบโปรแกรมอัจฉริยะ ที่พนักงานในองค์กรสามารถยื่นขออบรมรายบุคคลหรือรายแผนก พร้อมแนบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4-Level of Training Evaluation Model [Kirkpatrick]

การประเมินผลการฝึกอบรม 4 ลำดับ ประกอบด้วย. 1) การตอบสนอง (Reaction) เป็นการวัดการตอบสนองหรือความรู้สึกที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI …

10 รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน. Level 2 : Corporate HRD Partnership. การออกแบบโปรแกรมตามความต้องการ (Training Roadmap) การออกแบบการเรียนรู้ครบวงจร (Blended Learning) การให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม. ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ใช้เทคโนโลยีใหม่สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ. ในยุคของดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ เช่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมโปรแกรมต่าง (New Program 2022-2023)

10 รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน; Level 2 : Corporate HRD Partnership ; การออกแบบโปรแกรมตามความต้องการ (Training Roadmap) …

รายละเอียดเพิ่มเติม