โฮมเพจ   /  สำหรับกระบวนการผลิตโดย

สำหรับกระบวนการผลิตโดย

การจัดตารางการผลิตระดับการดำเนินงาน

การจัดตารางการผลิตระดับการดำเนินงานและการวางแผนหลัก. นอกจากนี้ กำหนดการดำเนินงานยังกระตุ้นการวางแผนหลัก และกำหนดว่าการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม คืออะไร ทำไมเราควรรู้

กระบวนการผลิต หมายถึง (Production System) กระบวนการที่นำเอาสิ่งของหรือวัตถุดิบเข้ามาแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า จากการใช้ทรัพยากรที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผลิตยางสำเร็จรูปและน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบดั้งเดิม : น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำ (Low Aromatic Process Oil) RUBTEDA

รายละเอียดเพิ่มเติม

Polymer Processing เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์มีอะไรบ้าง …

Polymer Processing: Thermoplastic. กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกในกลุ่มนี้ ต้องมีการให้ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลว (Melting Point) จากนั้นเป็นขั้นตอนการทำให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 5 ระบบการผลิต

โดยใช้การป้อนกลับของข้อมูล (feedback information) ในทุก ๆ ขณะที่งานก้าวหน้าไป ผ่านกลไกการควบคุม ... กระบวนการผลิตสามารถทําได้ล่วงหน้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 9 กระบวนการ

161 • ลดความซับซ้อนในกระบวนการ (Reduced Complexity) วิธีน้ีจะมุ่งเน้นการลดข้นัตอนที่ไม่จาเป็นในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดย ... กิจกรรมที่จัดและเตรียมวัสดุสำหรับขั้นตอนในการผลิต รวมถึงการรับส่งข่าวสาร, การคำนวณ และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

บทความนี้แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน กระบวนการผลิตกำหนดกระบวนการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ย่อย จะอธิบายแต่ละขั้นตอน (การดำเนินการ) ในกระบวนการผลิตและลำดับที่ต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว. แบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอนง่ายๆ คือ. 1. การเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation) เริ่มตั้งแต่การตรวจรับ และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Drying: การอบแห้ง

การอบแห้ง (Drying) คือ การเอาน้ำออกจากวัสดุที่ต้องการทำให้ปริมาณน้ำในวัสดุนั้นลดลง (ความชื้นลดลง) โดยส่วนใหญ่วัสดุนั้นจะอยู่ในสถานะของแข็ง น้ำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการผลิตและเครื่องจักร

Hot Strip Mill (HSM) Hot Finishing Line เป็นกระบวนการผลิตเพิ่มเติมโดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้เหมาะสมตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ... นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ... โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

fmea เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตแบบกระบวนการคืออะไร IoT ด้านอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต

IoT เชิงอุตสาหกรรมกำลังกำหนดอนาคตที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการผลิตแบบกระบวนการในตลาดแบบแนวดิ่งที่หลากหลาย. สำรวจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนากระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล

การวางแผนใช้วัตถุดิบเหมาะสมตามฤดูกาลของวัตถุดิบในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ. ปรับใช้ยีสต์ให้ถูกชนิดสำหรับกระบวนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเพิ่มความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิต

สำหรับแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้เช่น. 1) การปรับปรุงขบวนการผลิตเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการผลิต (PDF)

กระบวนการผลิต (PDF) กระบวนการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของกระบวนการผลิต

ผลิตตามวิศวกร – โดยทั่วไป กระบวนการผลิตตามวิศวกรจะถูกระบุโดยโครงการ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการคือ. 1.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์. 2.การออกแบบที่สัมพันธ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการพื้นฐานการจัดการผลิตและการปฏิบัติการ Basic of …

ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตจากพัฒนากระบวนการผลิตที่หน้าสนใจดังนี้ . แนวโน้มในอนาคตจากพัฒนากระบวนการผลิต จาก เป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 QC Tool เครื่องมือคุณภาพเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตโดย…

7 QC Tool เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ ในการควบคุมคุณภาพ ต้องอาศัยการควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control : SPC) เป็นเครื่องมือที่ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Work In Process (WIP) คืออะไร

ในการผลิต Work In Process (WIP) หรือ การจัดการงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต อธิบายต้นทุนของสินค้าที่ยังไม่เสร็จซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบดิจิทัลสร้างมูลค่าให้กระบวนการผลิตได้อย่างไร?

ระบบดิจิทัลเป็นการใช้เทคโนโลยีและแนวคิดของ IoT หรือ Internet of Things มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กระบวนการผลิต โดยการนำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industrial E-Magazine

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสียในถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตกระดาษเยื่อเชิงกลและเชิงเคมี แตกต่างกันอย่างไร?

กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลิตกระดาษ โดยวัตถุประสงค์หลักของการผลิตเยื่อก็คือการขจัดเอาสิ่งเจือปนที่อยู่ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industrial E-Magazine

โดยใช้ทักษะและความชำนาญของฝ่ายบริหารที่จะใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต ซึ่งทักษะที่นักบริหารการผลิตควรมีที่สำคัญ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมการผลิตเกี่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง พวกเขาจะออกแบบโรงงานผลิตและแนะนำอุปกรณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม