โฮมเพจ   /  การสังเคราะห์อนุภาคนาโน โดยการกัดลูก

การสังเคราะห์อนุภาคนาโน โดยการกัดลูก

นาโนเทคโนโลย ีค ืออะไร การ ประ ยุกต ์ใช ้นาโนเทคโนโลย …

วัสดุนาโนจากการผลิต ( manufactured nanomaterial) หมายถงึ วสัดุนาโนทผี Uลติขนึ Vสาหรบัใชใ้นวตัถุประสงคท์างการคา้เพื Uอใหมีสมบัติหรือองค์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'อนุภาคนาโนแบบจำเพาะกับเป้าหมาย' สำหรับการ…

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากบทความวิจัย 61 บทความ พบว่า บทความวิจัยที่ศึกษาอนุภาคนาโนในการนำส่งยาเคมีบำบัดแบบใหม่ มีจำนวน 54 บทความ (88.5%) โดยอนุภาค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Nanoherb อนุภาคนาโน : โดย แพทย์แพน

Nanoherb อนุภาคนาโน : โดย แพทย์แพน ... วัตถุประสงค์ของการทำอนุภาคนาโน. ... เลขที่ 50/222 หมู่ที่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150, ประเทศไทย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการวิจัย

อนุภาคนาโนที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ... การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะด้วยวิธีชีวสังเคราะห์ได้รับความสนใจในการวิจัยอย่างมาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี ทางเลือกหรือความเสี่ยง

เสื้อผ้าและสิ่งทอ การสร้างเส้นใยนาโน (nano fibers) ด้ายนาโน (nano yarns) ด้วยท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotube) เพื่อใช้ในการทอผ้าที่ความคงทนและใส่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการวิจัย …

i โครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนเพื่อพัฒนา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชในสกุล

ชื่อเรื่อง การสังเคราะห อนุภาคเงินนาโนโดยใช สารสกัดจากพืชในสกุล . Lysimachia. เป นตัวรดิี วซแ ละการทดสอบความสามารถในการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากเปลือกผลไม้

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากเปลือกผลไม้ Other Title: Synthesis of silver nanoparticle from fruit peels

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสังเคราะห์วัสดุซิงค์ออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์ …

96 SDU Res. J. 9 (2): May-Aug 2016 Synthesis of ZnO/CuO Nanocomposites Against Pathogenic Bacteria for Application in Food Packaging อนุภาคซิงค์ออกไซด์เกรดการค้าในอุตสาหกรรม ซิงค์ออกไซด์เกรดนาโน ซิงค์ออกไซด์เกรดไมโครไนส์ และ

รายละเอียดเพิ่มเติม

University of Phayao Digital Collections: …

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชในสกุล Lysimachia เป็นตัวรีดิวซ์และการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุภาคนาโนทอง การสังเคราะห และการประย ุกต สําหรับการว …

อนุภาคนาโนทอง: การสังเคราะห และการประย ุกต สําหรับการว ิเคราะห ทางเคม ี Gold Nanoparticles: Synthesis and Applications for Chemical Analysis ศิริวรรณ ตี้ภู 1 Siriwan Teepoo1

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชในสก…

ชื่อเรื่อง การสังเคราะห อนุภาคเงินนาโนโดยใช สารสกัดจากพืชในสกุล . Lysimachia. เป นตัวรดิี วซแ ละการทดสอบความสามารถในการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 1 | โดย…

การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 1. ศ.ดร. อำพล ไมตรีเวช*, ศ.ดร. ณรงค์ สาริสุต, ภญ. ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ. วสุ วิฑูรย์สฤษฏ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัสดุนาโน

วัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนเป็นอนุภาคที่มีขนาดในระดับ ๑ - ๑๐๐ นาโนเมตร ซึ่งโดยประมาณเทียบได้กับขนาดเฉลี่ยของไวรัส หรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี :: นาโนเทคโนโลยีจากระบบธรรมชาติสู่การสังเคราะห์

ท่อนาโนพอร์ไฟริน (porphyrin nanotube) เป็นโครงสร้างนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์โดยการนำเอาโมเลกุลของพอร์ไฟลิน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

University of Phayao Digital Collections: การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากพืชในสกุล Lysimachia เป็นตัวรีดิวซ์และการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน

การสังเคราะห์และการใช้วัสดุที่มีโครงสร้างอยู่ในระดับนาโนไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ ในปี 1906 ... สังเคราะห์โลหะที่มีโครงสร้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโน (Nanoparticles and application)

ในอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท โดยเฉพาะอาหารเสริม มีการเติมอนุภาคนาโนเข้าไปในอาหาร เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโน (Nanoparticles and …

ในอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท โดยเฉพาะอาหารเสริม มีการเติมอนุภาคนาโนเข้าไปในอาหาร เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสังเคราะห์อนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร

บทคัดย่อ. อนุภาคของทองคำขนาดนาโนเมตรเป็นอนุภาคโลหะที่มีความเสถียรมากที่สุดชนิดหนึ่งและสามารถแสดงสมบัติเชิงแสงและเชิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเสถียรอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยไคโตซานและตาข่ายไคโตซาน …

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ ... hda เพื่อเชื่อมโยงตาข่ายไคโตซานบนพื้นผิวอนุภาคนาโนโดยทาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ60 ºc

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทองคำ (Gold) ....... ธาตุโลหะมีค่าที่สำคัญของโลก

อนุภาคนาโนทองคําสังเคราะห์ได โดยอาศัยปฏิกิิริยาที่ต้องใช้แสง (Photochemical synthesis) โดยการใช้ Irgacure-2959 (1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-1-propane-1-one หรือ I-2959) และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2013

อนุภาคนาโนทองคำในสารละลายไคโตซานในกรด และไคโตซานละลายน้ำ: การสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว ผ่านกลไกราดิโอไลซีสโดยการฉาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี :: นาโนเทคโนโลยีจากระบบธรรมชาติสู่การสังเคราะห์

ท่อนาโนพอร์ไฟริน (porphyrin nanotube) เป็นโครงสร้างนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์โดยการนำเอาโมเลกุลของพอร์ไฟลิน มาจัดเรียงตัวกันให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 1

การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 1. ศ.ดร. อำพล ไมตรีเวช*, ศ.ดร. ณรงค์ สาริสุต, ภญ. ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ. วสุ วิฑูรย์สฤษฏ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม