โฮมเพจ   /  ห่วงโซ่อุปทานแร่นิกเกิล

ห่วงโซ่อุปทานแร่นิกเกิล

3 ข้อสังเกตน่ารู้เกี่ยวกับ 'Supply Chain' โลกในวิกฤติ COVID-19

แต่การระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption) เช่น โรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งต้องปิดชั่วคราว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่น. การสร้างแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน esg อย่างเหมาะสม การส่งเสริมการจัดซื้อจัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain คืออะไร ? การจัดการห่วงโซ่อุปทาน …

องค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สำหรับองค์ประกอบของ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานหมายถึงรูปแบบการทำงานหรือขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานที่เชื่อมโยง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Blockchain(บล็อกเชน)คืออะไร?

ธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน . บริษัท IBM ได้สร้างโปรเจกต์ Food Trust Blockchain ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อินโดนีเซีย...คู่แข่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ด้วยแหล่งแร่นิกเกิล…

ด้วยการสร้างห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงในอินโดนีเซีย

ประกอบกับหากแผนในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยังเกาะกาลิมันตันสำเร็จได้ตาม Roadmap 2026 ทุกพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันต้องมีการใช้ EV ซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain คืออะไร? เกี่ยวข้องอะไรกับ Logistics

ตัวอย่างของ Supply Chain มีอะไรบ้าง. การเชื่อมกันของ โซ่ อุปทาน เพื่อให้สินค้าจากต้นน้ำไปถึงปลายทางหรือคือลูกค้า …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

สกสว. ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 ความเสี่ยงหลักของการบริหารซัพพลายเชน – BEGIN RABBIT

7.ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี (Technological Risks) การจัดการห่วงโซ่อุปทานพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการและการดำเนินงานมากขึ้นและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ การใช้ และแหล่งที่มาของธาตุนิกเกิล

ที่มา:นิกเกิลมีอยู่ในอุกกาบาตส่วนใหญ่ การปรากฏตัวของมันมักจะใช้เพื่อแยกอุกกาบาตจากแร่ธาตุอื่น ๆ อุกกาบาตเหล็ก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การริหารห่วงโซ่อุทานอย่างยั่งยืน

บริหารห่วงโซ่อุปทานมีขอบเขตการท างานครอบคลุมการจัดซื้อ คลังสินค้า และการจัดส่ง และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการห่วง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจดัการหว่งโซ่อุปทาน

การประเมนิความเสยี่งดา้นบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Risks Assessment) ีในปี 2563 บรษิัทประเมินควำมเสย่งคู่คำ้ทัง้สนิ้ 1,948 รำย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ทันโลกกับ Trader KP] ⚠️[UPDATE]⚠️

เพื่อพยายามขยายห่วงโซ่อุปทาน EV ในประเทศ และกดดัน Tesla ให้สร้างโรงงานผลิตรถในอินโด ไม่ใช่แค่โรงแบตเตอรี่ วันนี้ทางด้าน Joko Wido ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tesla และรถยนต์ไฟฟ้าสะอาดและยั่งยืนจริงหรือ?

แต่ความท้าทายสำคัญของการผลิตไฟฟ้าทั้งสองประเภทคือ การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างผลกระทบเชิงลบต่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อ ห่วงโซ่อุปทานโลก พลิกโฉมเพราะวิกฤตโรคระบาด …

และต่อจากนี้ มีความเป็นไปได้สูงมากที่รูปแบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอนาคตจะมีแนวโน้มยืดหยุ่นมากขึ้น (Resilient Supply Chain) ทุกประเทศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือ. 1.ลดการเก็บสินค้าคงคลัง. 2.ลดต้นทุน. 3.Higher productivity. 4.ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกโซ่ความเย็น

ลูกโซ่ความเย็น (อังกฤษ: cold chain) หรือ โซ่เย็น เป็นห่วงโซ่อุปทานคือระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิติดต่อกันเป็นลูกโซ่ ลูกโซ่ความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต่างกันอย่างไร? กลยุทธ์บริหาร

เป้าหมาย – เป้าหมายของโซ่อุปทานคือการ 'สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ' เช่นการลดค่าใช้จ่าย การสร้างเครือข่ายที่คู่แข่งไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห่วงโซ่อุปทานที่ปราศจากข้อขัดแย้งและ Intel

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของ Intel ในการใช้งานแร่ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง (Conflict-free Minerals) ผ่านการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรัพยากรแร่ธาตุและการใช้ประโยชน์ของออสเตรเลีย

ที่ผ่านมา ออสเตรเลียได้ส่งออกทรัพยากรแร่ธาตุเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเมื่อปี 2564 มีการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์

ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน 4 พัฒนาการของการจัดการโซ่อุปทาน: กระบวนทัศน์ของอุตสาหกรรมจากห่วงโซ่คุณค่าเครือข่ายคุณค่า 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานของ ... เช่น ลิเทียม นิกเกิล โคบอลต์ และแกรไฟต์ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การทำเหมืองแร่ (Mining) และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โลกเร่งหาวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ รองรับเทรนด์ฮิต …

วัสดุที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ก็คือ ลิเธียม ที่พบได้ในหลาย ๆ พื้นที่ของโลก ลิเธียมเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จีนหวังครองตำแหน่ง ผู้นำการผลิตวัตถุดิบหายาก …

the International Energy Agency (IEA) องค์กรวิจัยด้านพลังงานระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศจีนกำลังเริ่มกระจายห่วงโซ่อุปทาน การนำเข้าวัตถุดิบสำคัญหายาก เพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Value Chain คืออะไร? ห่วงโซ่คุณค่า มีอะไรบ้าง

9.5K. Value Chain คือ ห่วงโซ่คุณค่า เป็นแนวคิดที่ใช้สำหรับทำความใจในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ตั้งแต่นำวัตถุดิบเข้ามาจนถึงผลิตออกมาเป็นสินค้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสำเร็จของการห้ามส่งออกนิกเกิล …

ผลจากการที่อินโดนีเซียห้ามส่งออกนิกเกิลซึ่งเป็นแร่ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

UOB Industry Insights: อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม …

แนวโน้มหลักสามประการที่กำหนดทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าในปัจจุบัน โดยมีความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และความหลาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม